WEBVTT 1 00:00:59.000 --> 00:01:09.000 Vidovenyecz Zsolt 2 00:01:24.000 --> 00:01:29.000 Vidovenyecz Máté